Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 5, vers 183
37:105  Riepen Wij hem toe: "O Abraham,
37:106  Gij hebt de droom reeds vervuld. Zo belonen Wij inderdaad degenen, die goed doen."
37:107  Dit was voorzeker een grote beproenng.
37:108  En Wij verlosten hem door een groot offer.
37:109  En Wij lieten voor hem onder de komende geslachten (de groet):
37:110  "Vrede zij Abraham."
37:111  Zo belonen Wij hen die goed doen.
37:112  Voorwaar, hij was één Onzer gelovige dienaren.
37:113  Wij gaven hem het blijde nieuws van Izaäk, een profeet onder de rechtvaardigen.
37:114  En Wij zegenden hem en Izaäk. En er zijn er onder hun nageslacht die goed doen en anderen die zichzelf openlijk onrecht aandoen.
37:115  Wij bewezen inderdaad gunsten aan Mozes en Aäron.
37:116  En Wij redden hen beiden en hun volk uit een grote nood;
37:117  En Wij hielpen hen (tegen de Egyptenaren) en zij waren het die de overwinning verkregen.
37:118  En Wij gaven hun het duidelijke boek.
37:119  En leidden hen op het rechte pad.
37:120  Wij lieten voor hen, onder de komende geslachten (de groet):
37:121  "Vrede zij Mozes en Aäron."
37:122  Voorzeker zo belonen Wij degenen die goed doen.
37:123  Voorwaar zij behoorden tot Onze gelovige dienaren.
37:124  En Elias was óók een der boodschappers
37:125  Toen hij tot zijn volk zeide, "Wilt gij niet godvruchtig zijn?
37:126  Wilt gij Baäl aanroepen en de beste Schepper verzaken,
37:127  Allah, uw Heer en de Heer uwer voorvaderen?"
37:128  Maar zij verloochenden hem en zij zullen zeker worden overgeleverd.
37:129  Met uitzondering der uitverkoren dienaren van Allah.
37:130  En Wij lieten voor hem onder de komende geslachten (de groet):