Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 5, vers 183
37:131  "Vrede zij Elias."
37:132  Voorzeker zo belonen Wij degenen, die goed doen.
37:133  Voorwaar, hij was één Onzer gelovige dienaren.
37:134  En Lot was voorzeker óók een der boodschappers.
37:135  Toen Wij hem en zijn familieleden redden,
37:136  Met uitzoudering van zijn vrouw die tot de achterblijvenden beboorde.
37:137  En Wij vernietigden de anderen.
37:138  En gij gaat hen (de plaats waar dezen woonden) zeker 's morgens voorbij
37:139  En 's avonds. Wilt gij dan niet begrijpen?
37:140  En Jonas was voorzeker ook een der boodchappers.
37:141  Toen hij in het geladen schip vluchtte,
37:142  En hij lootte en werd (overboord) geworpen.
37:143  Een grote vis slokte hem op terwijl hij zelfverwijt had.
37:144  Indien hij niet behoorde tot hen die Ons verheerlijken,
37:145  Dan zou hij in diens buik zijn gebleven tot de Dag der Opstanding.
37:146  Wij wierpen hem op een kaal strand terwijl hij ziek was.
37:147  En Wij lieten een pompoen voor hem opgroeien.
37:148  En Wij zonden hem als boodschapper tot honderdduizend of meer mensen.
37:149  En zij geloofden, daarom gaven Wij hun voor een korte tijd de voorziening (van dit leven).
37:150  Vraag hun nu of hun Heer dochters heeft terwijl zij zonen hebben?
37:151  Hebben Wij de engelen als vrouwelijke wezens geschapen, terwijl zij getuigen waren?
37:152  Welnu, door hun verzinsel zeggen zij:
37:153  "Allah heeft verwekt." Maar zij zijn stellig leugenaars.
37:154  "Heeft Hij dochters gekozen boven zonen?
37:155  Wat scheelt u? Hoe oordeelt gij?
37:156  Wilt gij dan niet nadenken?