Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 5, vers 183
37:157  Of hebt gij een duidelijk bewijs?
37:158  Toont dan uw Boek, indien gij waarachtig zijt."
37:159  En zij beweren een bloedverwantschap tussen Hem en de djinn, terwijl de djinn zeer goed weten, dat zij voor Hem zullen worden gebracht.
37:160  Verheven is Allah boven hetgeen zij zeggen.
37:161  Met uitzondering van de uitverkoren dienaren van Allah.
37:162  Voorwaar, gij en wat gij aanbidt,
37:163  Gij kunt niemand verleiden tegen Hem.
37:164  Behalve hem die het Vuur zal binnengaan.
37:165  En er is niet één onzer of hij heeft een vaste plaats.
37:166  Waarlijk wij zijn degenen die in rijen gerangschikt zijn.
37:167  En voorzeker wij verheerlijken (God).
37:168  En zij plachten te zeggen:
37:169  "Als wij een vermaning hadden gehad van de ouden.
37:170  Zouden wij zeker Allah's uitverkoren dienaren zijn geworden."
37:171  Toch verwerpen zij deze, maar zij zullen het weldra te weten komen.
37:172  En waarlijk, Ons woord aangaande Onze dienaren, de boodschappers, is reeds uitgesproken.
37:173  Voorzeker, zij zijn het die geholpen zullen worden.
37:174  En Onze schare is gewis overwinnaar.
37:175  Wend u daarom voor een wijle van hen af.
37:176  En sla hen gade; want zij zullen het weldra inzien
37:177  Willen zij dan Onze straf verhaasten?
37:178  Maar wanneer deze op hun land nederdaalt zal de dag slecht zijn voor degenen, die werden gewaarschuwd.
37:179  Wend u daarom voor een wijle van hen af.
37:180  En let op, zij zullen het weldra inzien.
37:181  Verheven is uw Heer, de Heer van Roem en Macht, boven hetgeen zij zeggen!
37:182  En vrede zij de boodschappers!