Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 5, vers 183
37:27  Neen, op die Dag zullen zij onderworpen zijn.
37:28  Sommigen hunner zullen zich tot anderen wenden, elkander wederkerig ondervragend.
37:29  Zij zullen zeggen: "Voorwaar, gij placht ons op de goede weg tegen te houden."
37:30  Zij zullen antwoorden: "Neen, gij waart zelf geen gelovigen."
37:31  En wij hadden geen macht over u, maar gij waart een overtredend volk.
37:32  Nu is het woord van onze Heer omtrent ons werkelijkheid geworden. Wij zullen gewis (de straf) smaken."
37:33  En wij deden u dwalen omdat wij zelf in dwaling waren."
37:34  Waarlijk, op die Dag zullen zij allen deelgenoten zijn in de straf.
37:35  Zo behandelen Wij de schuldigen;
37:36  Voorzeker toen er tot hen werd gezegd: "Er is geen God naast Allah", waren zij vanmatigend.
37:37  En zeiden: "Zullen wij onze Goden voor die waanzinnige dichter opgeven?"
37:38  Neen, hij is met de Waarheid gekomen en heeft die van de (vroegere) boodschappers bevestigd.
37:39  Gij zult de pijnlijke straf gewis ondergaan.
37:40  En gij zult slechts worden vergolden voor hetgeen gij deedt.
37:41  Maar de uitverkoren dienaren van Allah.
37:42  Zullen een bekende voorziening ontvangen;
37:43  Zij zullen vruchten ontvangen, en worden geëerd,
37:44  In tuinen van gunsten,
37:45  Op rustbanken. tegenover elkander.
37:46  En een beker zal hun worden rondgereikt uit een stromende bron.
37:47  Helder, smakelijk voor de drinkenden,
37:48  Waardoor geen dronkenschap zal ontstaans noch zullen zij er door worden uitgeput.
37:49  En naast hen zullen vrouwen zijn van bescheiden blik met mooie ogen.
37:50  Rein, alsof zij zorgvuldig bewaarde eieren waren.
37:51  En enigen hunner zullen zich tot anderen wenden, elkander ondervragend.
37:52  Een hunner zal zeggen: "Ik had een metgezel,