Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 5, vers 183
37:53  Die placht te zeggen: "Bevestigt gij inderdaad,
37:54  Dat wanneer wij dood zijn en tot stof en beenderen geworden, ons inderdaad wordt vergolden?"
37:55  Hij zal vragen: "Wilt gij opzien?"
37:56  Dan zal hij kijken en hem in het midden van het Vuur zien.
37:57  Hij zal zeggen: "Bij Allah, gij deedt mij ook bijna te niet gaan."
37:58  "En ware het niet door de gunst van mijn Heer, ik zou ook tot hen behoren die daar aanwezig zijn.
37:59  Zullen wij niet sterven,
37:60  Na onze eerste dood, noch worden gestraft?
37:61  Voorwaar, dit is de opperste zegepraal."
37:62  Laat daarom de werkers voor zo iets werken.
37:63  Is dit een beter onthaal of de boom van Zaqqoem?
37:64  Voorzeker, wij hebben deze tot een beproeving voor de onrechtvaardigen gemaakt.
37:65  Het is een boom die uit de bodem der hel ontspringt.
37:66  De trossen er van zijn als de koppen van duivels.
37:67  En zij zullen er zeker van eten en er hun buik mee vullen.
37:68  Dan zullen zij bovendien een drank van kokend water ontvangen.
37:69  Daarna zal hun terugkeer zeker naar het Vuur zijn.
37:70  Zij vonden inderdaad hun voorvaderen in dwaling.
37:71  En zij haastten zich in hun voetstappen voort.
37:72  En voorzeker dwaalden vóór hen velen der ouden.
37:73  En Wij hadden waarschuwers tot hen gezonden.
37:74  Ziet dan hoe het einde was van hen die waren gewaarschuwd.
37:75  Met uitzondering der uitverkoren dienaren van Allah.
37:76  Noach riep Ons aan, en hoe uitmuntend zijn Wij in het verhoren.
37:77  Wij redden hem en zijn familie uit de grote nood;
37:78  En Wji maakten zijn nakomelingen tot de overlevenden.