Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 5, vers 183
37:79  En Wij lieten voor hem onder de komende geslachten (de groet):
37:80  "Vrede zij Noach onder de volkeren."
37:81  Zo belonen Wij inderdaad hen die goed doen.
37:82  Hij was voorzeker één Onzer gelovige dienaren.
37:83  Dan deden Wij de anderen verdrinken.
37:84  En voorwaar, tot zijn partij behoorde Abraham;
37:85  Toen hij tot zijn Heer kwam met een deemoedig hart;
37:86  En hij tot zijn vader en tot zijn volk zeide: "Wat aanbidt gij?
37:87  Kiest gij valse goden naast Allah?
37:88  Hoe denkt gij over de Heer der Werelden?"
37:89  En hij (Abraham) redetwistte over de sterren,
37:90  En zei: "Ik ben er ziek van."
37:91  En zij wendden zich van hem af en gingen weg.
37:92  En hij ging heimelijk tot hun goden en zeide: "Waarom eet gij niet,
37:93  Wat scheelt u, dat gij niet spreekt?"
37:94  Dan begon hij hen met de rechter hand te slaan.
37:95  En zij (de afgodendienaren) haastten zich naar hem toe.
37:96  Hij zeide: "Aanbidt gij hetgeen gij zelf hebt uitgebeeld,
37:97  Terwijl Allah u en uw handwerk heeft geschapen?"
37:98  Zij zeiden: "Laat ons een omheining bouwen en hem in het vuur werpen."
37:99  En zij hadden een komplot tegen hem gesmeed, maar Wij vernederden hen.
37:100  Hij zeide: "Ik ga naar mijn Heer, Die zal mij leiden.
37:101  Mijn Heer, schenk mij een nakomeling die goed zal zijn."
37:102  Dan gaven Wij hem de blijde tijding van een verdraagzame zoon.
37:103  En toen deze de knapenleeftijd bereikte, zeide hij: "O mijn lieve zoon, ik heb in een droom gezien, dat ik u heb te offeren. Zie, wat zegt gij daarvan?" Deze antwoordde: "O mijn vader doe zoals u bevolen is, gij zult mij, indien Allah het wil, zeker geduldig vinden."
37:104  En toen zij zich beiden aan (Gods bevel) hadden onderworpen, en hij hem plat op zijn voorhoofd had gelegd,