Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
51: Az-Zaari'jaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 61
51:27  Maar hij ging rustig naar zijn gezin en bracht een (toebereid) vet kalf.
51:28  En plaatste het voor hen. Hij zeide: "Wilt gij niet eten?"
51:29  Daarop begon hij hen te vrezen. Zij zeiden: "Vrees niet" en zij gaven hem blijde tijding over een wijze zoon.
51:30  Toen kwam zijn vrouw, in verbijstering en sloeg de hand voor het gezicht en zeide: "Een verwelkte, bejaarde vrouw!"
51:31  "Uw Heer heeft het zo gezegd," zeiden zij. "Voorzeker, Hij is de Alwijze, de Alwetende."
51:32  Abraham zeide: "Wat is uw taak, o boodsehappers?"
51:33  Zij antwoordden: "Wij zijn naar een schuldig volk gezonden
51:34  Om brokken klei op hen neder te zenden
51:35  Door uw Heer gemerkt (ter verdelging) voor de buitensporigen."
51:36  De gelovigen die daarin waren lieten Wij (veilig) weggaan.
51:37  Maar Wij vonden er slechts één huis der Moslims.
51:38  En Wij lieten daarin een teken achter voor hen, die de pijnlijke straf vrezen.
51:39  En in Mozes (is eveneens een teken), toen Wij hem tot Pharao zonden met openlijk gezag.
51:40  Maar deze wendde zich af om zijn macht en zeide: "Een tovenaar of een waanzinnige."
51:41  Daarom grepen Wij hem en zijn scharen en wierpen hen in de zee, waardoor hij zelfverwijt kreeg.
51:42  En er was een teken in de Aad, toen Wij een orkaan tegen hen zonden.
51:43  Deze liet van hetgeen hij teisterde niets over of hij maakte het als as,
51:44  En er was een teken in de Samoed toen er tot hen werd gezegd: "Vermaakt u voor een wijle."
51:45  Maar zij overtraden het gebod van hun Heer. Daarom achterhaalde hen de bliksem terwijl zij er naar keken,
51:46  En zij konden niet opstaan noch konden zij zich hiertegen beschermen.
51:47  En in het volk van Noach (is ook een teken), voorwaar zij waren een ongehoorzaam volk.
51:48  Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid.
51:49  En Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe uitmuntend hebben Wij dit gedaan.
51:50  En Wij hebben alles in paren geschapen opdat gij er lering uit moogt trekken.
51:51  Haast u daarom tot Allah. Waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van Hem.
51:52  En werpt geen andere God op naast Allah, waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van Hem.