Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
52: At-Toer
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 50
52:27  Zij zullen zeggen: "Voorheen vreesden wij ter wille van onze families.
52:28  Maar Allah is ons genadig geweest en heeft ons voor de marteling van de brandende wind behoed.
52:29  Wij plachten voorheen Hem te aanbidden. Voorzeker, Hij is de Goede, de Genadevolle.
52:30  Waarschuw daarom (o, profeet). Bij de gratie van uw Heer zijt gij noch een waarzegger noch een bezetene.
52:31  Zeggen zij: "Hij is een dichter en wij wachten of te zijner tijd een ramp over hem komt?"
52:32  Zeg: "Wacht! Ik wacht ook met u."
52:33  Is het hun verstand, dat hun dit oplegt of zijn zij een opstandig volk?
52:34  Of zeggen zij: "Hij heeft het verzonnen"? - Neen, zij willen niet geloven -
52:35  Laat hen dan een woord hieraan gelijk naar voren brengen, als zij waarachtig zijn.
52:36  Zijn zij door niets geschapen of zijn zij (hun eigen) schepper?
52:37  Schiepen zij de hemelen en de aarde? Neen, zij willen geen zekerheid hebben.
52:38  Bezitten zij de schatten van uw Heer of zijn zij de bewaarders hiervan?
52:39  Hebben zij een ladder naar de hemel waardoor zij kunnen luisteren? Laat hun luisteraar dan openlijk gezag tonen.
52:40  Heeft Hij (Allah) dochters terwijl gij zonen hebt?
52:41  Vraagt gij loon van hen, zodat zij onder schulden gebukt gaan?
52:42  Bezitten zij het onzichtbare, zodat zij het kunnen neerschrijven?
52:43  Willen zij een plan smeden (tegen u)? Maar de ongelovigen zullen door hun eigen plan worden gevangen.
52:44  Hebben zij een andere God buiten Allah? Allah is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.
52:45  En indien zij een stuk van de hemel zien vallen, zullen zij zeggen "Opgehoopte wolken."
52:46  Laat hen daarom, totdat zij hun Dag ontmoeten waarop zij in onmacht zullen neervallen.
52:47  De Dag, waarop hun samenzwering hen niets zal baten noch zullen zij worden geholpen.
52:48  En voorwaar, voor de onrechtvaardigen is hiervoor een straf. Maar de meesten hunner beseffen het niet.
52:49  Wacht daarom geduldig op het oordeel van uw Heer. want gij zijt onder Onze ogen en verheerlijk uw Heer wanneer gij opstaat met de lof die Hem toekomt,
52:50  En verheerlijk Hem 's nachts en na het verbleken der sterren.