Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
56: Al-Waaqiah
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 97
56:53  Gij zult. zeker van de boom van Zaqqoem eten,
56:54  En zult er uw buik mee vullen,
56:55  En daama kokend water drinken,
56:56  (Drinkende,) zoals dorstige kamelen drinken,
56:57  Dit zal hun onthaal zijn op de Dag des Gerichts.
56:58  Wij schiepen u, maar waarom wildet gij deWaarheid niet erkennen?
56:59  Zeg mij wat gij verwekt,
56:60  Schept gij het of zijn Wij de Schepper er van?
56:61  Wij hebben de dood onder u verordend en Wij kunnen niet worden tegengehouden
56:62  Om anderen als gij in uw plaats te stellen en u in een toestand te brengen die gij niet kent.
56:63  En zeker kent gij de eerste schepping. Waarom trekt gij er dan geen lering uit?
56:64  Hebt gij gezien wat gij zaait?
56:65  Doen Wij het groeien of doet gij dat?
56:66  Als Wij het willen, kunnen Wij dat alles tot stof maken, dan blijft gij jammeren.
56:67  (Zeggende): "Wij zijn beladen met borgstelling,
56:68  Meer nog, wij zijn van alles beroofd."
56:69  Ziet, het water dat gij drinkt,
56:70  Zijt gij het die het uit de wolken nederzendt, of zijn Wij de Zender?
56:71  Indien Wij het willen, kunnen Wij het bitter maken. Waarom zijt gij dan niet dankbaar?
56:72  En zeg mij; het vuur dat gij aansteekt,
56:73  Zijt gij het die de boom er voor doet groeien of zijn Wij het?
56:74  Wij hebben het tot een aanmaning en een weldaad gemaakt voor de reizigers in de wildernissen.
56:75  Daarom verheerlijk de naam van uw Heer, de Verhevene.
56:76  En Ik roep het verschieten der sterren tot getuige
56:77  En inderdaad is dat een grote eed, indien gij het beseft -;
56:78  Voorzeker, dit is (de) verheven Koran,