Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
56: Al-Waaqiah
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 97
56:79  Een beschermd Boek,
56:80  Dat niemand zal aanraken behalve zij die zich louteren.
56:81  Een Openbaring van de Heer der Werelden.
56:82  Veracht gij dan deze aankondiging?
56:83  En verzekert gij door de ontkenning ervan uw levensonderhoud?
56:84  Waarom dan, wanneer de ziel van (de stervende) zijn keel bereikt
56:85  En gij ziet toe - op dat ogenblik
56:86  Zijn Wij dichter bij hem dan gij, maar gij ziet dit niet,
56:87  Waarom dan, als gij niet onderdanig zijt,
56:88  Brengt gij haar niet terug indien gij waarachtig zijt?
56:89  Als hij nu behoort tot degenen, die dicht bij God zijn,
56:90  Dan is voor hem geluk en geur en een tuin van verrukking;
56:91  En indien hij behoort tot degenen aan de rechter kant,
56:92  Dan luidt het "Vrede zij u" van degenen aan de rechter kant.
56:93  Maar als hij behoort tot de dwalenden die (de Waarheid) hadden verloochend,
56:94  Dan is voor hem een onthaal op kokend water
56:95  En branden in de hel.
56:96  Voorzeker dit is de werkelijkheid.
56:97  Verheerlijk daarom de naam van uw Heer, de Verhevene.