Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
69: Al-Haaqqah
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 53
69:27  En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was!
69:28  O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!
69:29  Mijn rijkdom heeft mij niet gebaat,
69:30  Mijn macht is van mij weg gegaan."
69:31  Grijpt hem en boeit hem.
69:32  Werpt hem dan in de hel.
69:33  Bindt hem vervolgens met een ketting vast waarvan de lengte zeventig armlengten bedraagt;
69:34  Want hij geloofde niet in Allah, de Grote.
69:35  Noch moedigde hij aan, de armen te spijzigen.
69:36  Daarom heeft hij hier geen vriend;
69:37  Noch voedsel, behalve spoelsel van wonden,
69:38  Dat niemand dan de zondaren zal gebruiken.
69:39  Neen, Ik zweer bij alles wat gij ziet,
69:40  En bij alles wat gij niet ziet,
69:41  Dit is voorzeker de boodschap die een eerwaardige boodschapper heeft gebracht.
69:42  Het is geen woord van een dichter; nietig is hetgeen gij gelooft.
69:43  Noch is het de uiting van een waarzegger; gering is de lering, die gij er uit trekt.
69:44  Het is een Openbaring van de Heer der werelden.
69:45  En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht,
69:46  Dan zouden Wij hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen.
69:47  En daarna zijn levensader hebben afgesneden,
69:48  En geen uwer zou ons van hem hebben kunnen tegenhouden.
69:49  Voorwaar, het is een vermaning voor de godvrezenden.
69:50  En voorzeker, Wij weten dat er onder u loochenaars zijn.
69:51  Waarlijk, de ongelovigen zullen er wroeging over hebben.
69:52  En voorwaar, het is de ware zekerheid.