Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
77: Al-Morsalaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 51
77:27  De levenden en de doden te kunnen bevatten?
77:28  En hebben Wij er geen hoge bergen op geplaatst en u zoet (zuiver) watergegeven om te drinken.
77:29  Wee op die Dag degenen die loochenen.
77:30  Men zal zeggen: "Gaat naar (de straf) welke gij loochendet.
77:31  Begeeft u tot een schaduw van drie takken,
77:32  Die geen koelte geeft, noch beschermt tegen de vlam."
77:33  Ziet! Het (Vuur der hel) gooit vonken op als kastelen.
77:34  Alsof zij kamelen van een gele kleur waren.
77:35  Wee op die Dag degenen die loochenen!
77:36  Dit is een Dag waarop zij (de schuldigen) niet mogen spreken,
77:37  Noch zal hun worden toegestaan verontschuldigingen aan te bieden.
77:38  Wee op die Dag degenen die loochenen.
77:39  Dit is de Dag der beslissing; Wij hebben u en degenen die vroeger leefden bijeengebracht.
77:40  Indien gij nu enig plan hebt gebruikt het dan tegen Mij.
77:41  Wee op die Dag degenen die loochenen!
77:42  De godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen,
77:43  En fruit ontvangen, zoals zij zich mogen wensen.
77:44  (Men zal zeggen): "Eet en drinkt met smaak als beloning voor hetgeen gij placht te doen."
77:45  Voorwaar, zo belonen Wij degenen die goed doen.
77:46  Wee op die Dag degenen die loochenen.
77:47  "Eet en vermaakt u een poosje (in dit leven). Voorzeker, gij zijt de schuldigen."
77:48  Wee op die Dag degenen die loochenen.
77:49  En als er tot hen wordt gezegd: "Buigt u neder!" dan buigen zij zich niet.
77:50  Wee op die Dag degenen die loochenen.
77:51  In welk woord buiten dit zullen zij dan geloven?