Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
79: An-Naziaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 47
79:27  Waarlijk daarin is een les voor hem die vreest.
79:28  Zijt gij moeilijker te scheppen dan de hemel die Hij heeft gebouwd?
79:29  Hij verhief hem hoog en maakte hem volmaakt.
79:30  En Hij maakte de nacht donker en bracht het daglicht voort;
79:31  En ook de aarde spreidde hij uit.
79:32  Daaruit bracht Hij water en weide voort.
79:33  En Hij maakte de bergen onwrikbaar.
79:34  Een voorziening voor u en voor uw vee.
79:35  Maar als de grote ramp zal komen,
79:36  De Dag waarop de mens zich zal herinneren hetgeen hij heeft gedaan,
79:37  En de hel zal zichtbaar gemaakt worden voor hem die ziet.
79:38  Dan zal (voor hem) die opstandig is geweest,
79:39  En die het leven dezer wereld verkoos,
79:40  Brandend Vuur zijn tehuis zijn.
79:41  Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan, en die zijn ziel van begeerten onthield,
79:42  Zal het paradijs zeker zijn verblijf zijn.
79:43  Zij vragen u omtrent het Uur: "Wanneer zal het komen?"
79:44  Maar datgene waarmede gij u bezighoudt
79:45  De uitkomst daarvan is bij uw Heer.
79:46  Gij zijt slechts een waarschuwer voor hem die vreest.
79:47  Op de dag waarop zij dit zullen zien, (zal het zijn) alsof zij slechts een avond of een morgen (op de aarde) hadden vertoefd.