Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
20: Taa Haa
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 8, vers 136
20:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
20:2  Taa Haa.
20:3  Wij hebben u de Koran niet geopenbaard opdat gij (er door) ongelukkig zoudt worden.
20:4  Doch als een vermaning voor hem die (God) vreest.
20:5  Een openbaring van Hem, Die de aarde en de verheven hemelen heeft geschapen.
20:6  De Barmhartige, Die Zich nederzette op de Troon.
20:7  Hem behoort al hetgeen in de hemelen en op aarde is, eveneens hetgeen er tussen ligt en hetgeen zich onder de grond bevindt.
20:8  Of gij het woord luide verkondigt (of fluistert), Hij kent het geheime en verborgene.
20:9  Allah, - er is geen God dan Hij. Hij heeft de schoonste eigenschappen.
20:10  Hebt gij de geschiedenis van Mozes gehoord?
20:11  Toen hij een vuur zag, zeide hij tot de zijnen: "Blijft hier, ik bespeur een vuur; misschien zal ik u daarvan een vuurbrand kunnen brengen of door het vuur de weg vinden."
20:12  En toen hij het (vuur) naderde werd hij aangeroepen: "O Mozes".
20:13  "Voorwaar, Ik ben uw Heer, ontdoe u van uw schoeisel; want gij zijt in de heilige vallei van Towa."
20:14  "Ik heb u uitverkoren; luister dus naar hetgeen wordt geopenbaard."
20:15  "Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbid Mij derhalve en verricht het gebed tot Mijn gedachtenis."
20:16  "Zie, het Uur komt. Ik zal het onthullen opdat elke ziel de beloning zal ontvangen waarnaar zij streeft."
20:17  "Laat degene die er niet in gelooft en zijn eigen neigingen volgt, u er niet van afwenden; anders zoudt gij verloren gaan."
20:18  "En wat hebt gij in uw rechter hand, O Mozes?"
20:19  Hij antwoordde: "Dit is mijn staf waarop ik leun, en waarmee ik bladeren afsla voor mijn kudde; ik gebruik hem ook voor andere doeleinden."
20:20  Hij zeide: "Werp hem neer o Mozes."
20:21  Dus wierp hij hem neer, en zie, het was een kronkelende slang.
20:22  God zeide: "Raap hem op en vrees niet. Wij zullen hem in zijn vroegere staat herstellen."
20:23  "En leg uw hand onder uw arm, zij zal wit worden zonder ziekte. Nog een teken (is dit)!"
20:24  "Opdat Wij u Onze grotere tekenen mogen tonen."
20:25  "Ga naar Pharao; hij heeft inderdaad de perken overschreden."
20:26  Hij zeide: "Mijn Heer, verruim mijn borst,"