Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
37: As-Saaffaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 5, vers 183
37:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
37:2  Bij hen, die zich in rijen scharen.
37:3  En bij hen die berispen.
37:4  En bij de verkondigers der Vermaning.
37:5  Voorwaar, (voorwaar), uw God is één (enig God),
37:6  Heer der hemelen en der aarde en van alles wat er tussen is, de Heer van het Oosten.
37:7  Wij hebben de laagste hemel met sterren versierd.
37:8  Als bescherming tegen iedere opstandige Satan.
37:9  Zij kunnen van de verheven bijeenkomst niets horen en zij worden van elke kant verdreven.
37:10  Als verworpenen en er is voor hen een voortdurende straf;
37:11  Maar hij die steelsgewijze opvangt, hem achtervolgt een heldere vlam.
37:12  Vraag hun (de ongelovigen) of zij moeilijker zijn te scheppen, dan andere (dingen) die Wij hebben geschapen. Voorzeker, Wij hebben hen uit vaste klei geschapen.
37:13  Neen, gij verwondert u en zij spotten.
37:14  En wanneer zij vermaand worden, trekken zij er geen lering uit.
37:15  En wanneer zij een teken zien, bespotten zij het.
37:16  En zij zeggen: "Dit is niets dan een klaarblijkelijke tovenarij."
37:17  "Zullen wij wanneer wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, worden opgewekt?
37:18  En onze voorvaderen ook?"
37:19  Zeg: "Ja, terwijl gij vernederd zult zijn."
37:20  Er zal slechts één roep zijn en ziet, zij zullen beginnen te zien.
37:21  Dan zullen zij zeggen: "Wee ons! Dit is de Dag der vergelding."
37:22  (Allah zal zeggen:) "Dit is de Dag der Beslissing die gij placht te verloochenen.
37:23  Verzamelt de onrechtvaardigen, hun metgezellen en hetgeen zij aanbaden
37:24  Naast Allah. Leidt hen dan naar het pad van het Vuur;
37:25  Doch houdt hen staande want zij moeten worden ondervraagd."
37:26  "Wat scheelt u dat gij elkander niet helpt?"