Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
44: Ad-Dochaan
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 60
44:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
44:2  Haa Miem.
44:3  Bij het duidelijke Boek.
44:4  Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht en Wij zijn de Waarschuwer.
44:5  Waarin al het wijze tot in bijzonderheden is uitgelegd.
44:6  Door Ons gebod. - Voorzeker, Wij zenden (de profeten)
44:7  Als een barmhartigheid van uw Heer; waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende.
44:8  Van de Heer der hemelen en der aarde en alles wat er tussen is, indien gij er vertrouwen in stelt.
44:9  Er is geen God naast Hem. Hij doet leven en sterven, uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.
44:10  Doch zij vermaken zich door te twijfelen.
44:11  Maar wacht op de Dag waarop de hemel een zichtbare damp zal voortbrengen,
44:12  Die het volk zal omhullen. Dit zal een pijnlijke straf zijn.
44:13  "Onze Heer, neem de marteling van ons weg; waarlijk wij zijn gelovigen," (zullen zij zeggen).
44:14  Hoe kan er lering voor hen zijn, terwijl er tot hen een boodschapper is gekomen, die alles duidelijk maakt.
44:15  En zij hebben zich van hem afgewend zeggende: "Hij is (door mensen) onderwezen, een bezetene."
44:16  Wij zullen de straf voor een wijle wegnemen, maar zij zullen stellig terugvallen.
44:17  De de dag, waarop Wij hen met een machtige greep aanvallen, zullen Wij hen zeker straffen.
44:18  Wij hebben het volk van Pharao reeds vóór hen beproefd en er kwam een eerwaardige boodschapper tot hen zeggende:
44:19  "Geeft mij de dienaren van Allah, voorwaar, ik ben voor u een betrouwbare Boodschapper.
44:20  En verheft u niet tegen Allah. Zeker, ik kom tot u met duidelijk gezag.
44:21  En ik zoek toevlucht tot mijn en uw Heer, vrezende dat gij mij zult stenigen.
44:22  En laat mij alleen, indien gij mij niet gelooft."
44:23  Toen bad hij tot zijn Heer: "Dit is inderdaad een zondig volk."
44:24  God zeide: "Trek met Mijn dienaren 's nachts weg want gij zult gewis worden achtervolgd.
44:25  En doorwaad de zee terwijl deze rustig is. Voorzeker, zij zijn een schare die zal verdrinken."
44:26  Hoevele tuinen en bronnen lieten zij achter!