Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
51: Az-Zaari'jaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 61
51:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
51:2  (Wij roepen als getuigen) degenen die wijd en zijd verspreiden,
51:3  En degenen die de last dragen,
51:4  En degenen die rustig voortgaan,
51:5  En degenen die de zaak uitdelen.
51:6  Voorzeker, hetgeen u is beloofd, is waar,
51:7  En voorwaar, het gericht zal zeker plaats hebben.
51:8  Bij de hemelen vol van paden,
51:9  Waarlijk gij hebt uiteenlopende meningen,
51:10  Daarvan wordt afgewend wie zich (van het ware geloof) afwendt.
51:11  Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.
51:12  Die onachtzaam zijn in onwetendheid.
51:13  Zij vragen: "Wanneer zal de Tijd des Gerichts zijn?"
51:14  Het zal op de Dag zijn, wanneer zij in het Vuur zullen worden beproefd.
51:15  "Ondergaat uw beproeving. Dit is hetgeen gij verhaasttet."
51:16  Maar de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en bronnen verkeren,
51:17  Nemend hetgeen hun Heer zal geven omdat zij voorheen goed plachten te doen.
51:18  Gedurende de nacht sliepen zij weinig.
51:19  Tijdens de morgenstond zochten zij vergiffenis.
51:20  En van hun rijkdommen was een deel voor de bedelaars en ook voor degenen die niet konden bedelen.
51:21  En er zijn tekenen op aarde voor hen die zekerheid van geloof willen hebben,
51:22  En ook in uzelf, wilt gij dat niet inzien?
51:23  En in de hemel is uw onderhoud en hetgeen u is beloofd.
51:24  Bij de Heer van de hemel en de aarde - dit is inderdaad de waarheid zoals gij spreekt.
51:25  Heeft het verhaal van Abrahams geeerde gasten u bereikt?
51:26  Toen zij bij hem binnentraden en zeiden: "Vrede", antwoordde hij: "Vrede". Hij zeide (bij zichzelven): "Vreemde mensen."