Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
53: An-Nadjm
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 63
53:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
53:2  Bij de ster wanneer zij valt,
53:3  Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken,
53:4  Noch spreekt hij naar eigen begeerte.
53:5  Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.
53:6  Hij, die grote macht heeft, onderwees hem,
53:7  Die kracht bezit. Zo is hij volmaakt geworden
53:8  En hij staat aan de hoogste horizon.
53:9  Hij naderde en kwam steeds nader.
53:10  En werd als de spanning van twee bogen, Ja, nog dichter bij,
53:11  En Hij (Allah) openbaarde aan Zijn dienaar hetgeen Hij wilde openbaren.
53:12  Het hart loog niet over wat het zag.
53:13  Wilt gij dan met hem redetwisten over hetgeen hij heeft gezien?
53:14  En voorzeker, hij zag hem ook bij een andere nederdaling.
53:15  Bij de Lotusboom waar niemand voorbij mag gaan,
53:16  Waarnaast de Tuin van Verblijf is.
53:17  Toen het goddelijke Licht de Lotusboom overstraalde
53:18  Wendde zijn oog zich niet af, noch ging het de grens te buiten.
53:19  Voorwaar, hij zag de grote tekenen van zijn Heer.
53:20  Ziet, de Laat en de Ozza,
53:21  En een ander, de derde, Manaat?
53:22  "Zijn voor u de mannelijke wezens en voor Hem de vrouwelijke?"
53:23  Dat is dan een onrechtvaardige verdeling;
53:24  Dit zijn slechts namen die gij uitgedacht hebt - gij en uw vaderen - waarvoor Allah geen gezag heeft nedergezonden. Zij volgen slechts hun vermoedens en begeerten. En voorzeker de leiding van hun Heer is nu tot hen gekomen.
53:25  Krijgt de mens alles waarnaar hij verlangt?
53:26  Neen, aan Allah behoren het Hiernamaals en deze wereld.