Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
54: Al-Qamar
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 3, vers 56
54:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
54:2  Het Uur is nabij, en de Maan is opengespleten.
54:3  Maar als zij (de ongelovigen) een teken zien wenden zij zich er van af en zeggen: "Een voortdurende toverkunst."
54:4  Zij verloochenen en volgen hun eigen begeerten. Maar elke verordening (Gods) zal plaats hebben.
54:5  En er zijn reeds tijdingen tot hen gekomen waarin een waarschuwing ligt.
54:6  Volmaakte wijsheid; maar de waarschuwingen helpen hen niet.
54:7  Wend u daarom van hen af. De Dag waarop de aankondiger hen zal roepen tot iets onaangenaams,
54:8  Dan zullen zij met nedergeslagen ogen uit hun graven komen als verstrooide sprinkhanen,
54:9  Zich naar de omroeper haastend. De ongelovigen zullen zeggen "Dit is een moeilijke dag."
54:10  Vóór hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een waanzinnige." En hij werd verdreven.
54:11  Daarom bad hij tot zijn Heer: "Ik ben gewis verslagen, sta mij bij."
54:12  Toen openden Wij de poorten van de hemel voor het stromende water.
54:13  En Wij spleten de aarde door bronnen, waar door de wateren elkander ontmoetten volgens een vastgesteld plan.
54:14  En Wij droegen hem op iets, bestaande uit planken en spijkers.
54:15  Het dreef onder Onze ogen voort als een beloning voor hem, die verworpen was.
54:16  En Wij maakten dit tot een teken. Is er iemand die er lering uit trekt?
54:17  Hoe vreselijk was Mijn straf en Mijn waarschuwing!
54:18  En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?
54:19  Aad verloochende eveneens. Hoe (ernstig) was Mijn straf en Mijn waarschuwing!
54:20  Wij zonden een woedende wind tegen hen, op een kwade, onvergetelijke dag.
54:21  Die mensen wegtrok als waren zij de stammen van ontwortelde palmbomen.
54:22  Hoe groot was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!
54:23  En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?
54:24  Ook (het volk van) Samoed verloochende de waarschuwers.
54:25  En zij zeiden: "Moeten wij een man uit ons midden volgen? Dan zouden wij inderdaad verdwaald en krankzinnig zijn.
54:26  Is de vermaning hem alleen gegeven? Neen, hij is een grote leugenaar en misdadiger."