Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
68: Al-Qalam
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 53
68:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
68:2  Noen. Bij de pen, en bij hetgeen zij schrijven.
68:3  Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige.
68:4  En voorzeker er is een loon voor u dat niet zal ophouden.
68:5  En gij staat zeker op hoog zedelijk peil.
68:6  En gij zult zien en zij (de ongelovigen) zullen ook zien,
68:7  Wie van u bezeten is.
68:8  Zeker, uw Heer weet het beste wie van Zijn weg afdwaalt en Hij kent het beste degenen die de leiding volgen.
68:9  Dus gehoorzaam de loochenaars niet.
68:10  Zij zouden willen dat gij meegaande waart, dan zouden zij ook meegaande kunnen zijn.
68:11  En geef geen gehoor aan een verachtelijke eedaflegger,
68:12  Lasteraar, achterklapper.
68:13  Tegenhouder van het goede, overtreder, zondaar,
68:14  Laatdunkend, bovendien een berucht misdadiger,
68:15  Omdat hij rijkdommen en kinderen bezit.
68:16  Wanneer Onze woorden aan hem worden voorgedragen, zegt hij: "Fabelen der oudeu."
68:17  Wij zullen hem op de neus brandmerken.
68:18  Voorwaar, Wij zullen hen (de ongelovigen) op de proef stellen zoals Wij de eigenaars van een tuin beproefden toen zij zwoeren dat zij zeker het fruit daarvan in de vroege morgen zouden plukken.
68:19  En zij maakten geen voorbehoud.
68:20  Toen kwam er van uw Heer een bezoeking over hen, terwijl zij sliepen,
68:21  Waardoor (de tuin) werd als een gemaaid veld.
68:22  Toen riepen zij tot elkander in de morgen,
68:23  Zeggende: "Gaat vroeg naar uw veld indien gij het fruit wilt plukken."
68:24  En zij gingen fluisterend met elkander op weg.
68:25  "Laat heden geen arme bij u binnen komen."
68:26  En zij gingen vroeg in de morgen uit, (denkende) dat zij de macht hadden om het te verhinderen.