Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
69: Al-Haaqqah
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 53
69:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
69:2  Datgene wat plaats zal hebben
69:3  Wat is het dat plaats zal hebben?
69:4  Gij weet niet wat plaats zal hebben.
69:5  De Samoed alsook de Aad loochenden de ramp.
69:6  Wat de Samoed betreft, dezen werden door een overweldigende straf vernietigd.
69:7  En de Aad werden door een felle, geweldige wind vernietigd.
69:8  Die Hij zeven nachten en acht dagen achtereenvolgens over hen liet woeden, zodat gij hadt kunnen zien hoe het volk er door neergeworpen werd, alsof zij gevallen palmboomstammen waren.
69:9  Kunt gij enige overblijfselen van hen vinden?
69:10  Ook Pharao, en degenen die vóór hem waren, en de steden die verwoest werden begingen grote zonde;
69:11  En zij gehoorzaamden de boodschapper van hun Heer niet, daarom greep Hij hen met een vaste greep.
69:12  Ziet, toen de wateren stegen, droegen Wij u de ark binnen,
69:13  Opdat Wij dit tot een les voor u mochten maken en opdat degene die deze (gebeurtenis) kan onthouden zich deze moge herinneren.
69:14  En wanneer een enkele stoot op de bazuin zal worden geblazen,
69:15  En de aarde en de bergen van hun plaats zullen worden opgeheven en terstond zullen worden verbrijzeld,
69:16  Op die Dag zal de grote gebeurtenis plaats vinden.
69:17  En de hemelen zullen uiteen splijten, zodat deze op die Dag zwak zullen zijn.
69:18  En de engelen zullen op de zijden ervan staan. En op die Dag zullen acht engelen de troon van uw Heer boven zich houden.
69:19  Dan zult gij worden bloot gelegd en geen uwer geheimen zal verborgen blijven.
69:20  En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek.
69:21  Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan."
69:22  Deze zal dan een heerlijk leven krijgen
69:23  In een verheven tuin,
69:24  Waarvan het fruit gemakkeljik bereikbaar zal zijn.
69:25  "Eet en drinkt smakelijk als loon voor hetgeen gij in vroeger dagen hebt gedaan."
69:26  Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!