Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
70: Al-Ma'aaridj
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 45
70:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
70:2  Men vraagt naar de straf, die straks zal vallen
70:3  Over de ongelovigen, die niemand kan weerhouden,
70:4  Van Allah, de Heer der wegen die omhoog leiden.
70:5  De engelen en de geest gaan tot Hem op, in een Dag waarvan de maat vijftig duizend jaren is.
70:6  Heb daarom gepast geduld.
70:7  Zij (de ongelovigen) zien (de straf) ver weg.
70:8  Maar Wij zien die nabij.
70:9  De Dag waarop de hemelen als gesmolten koper zullen worden
70:10  En de bergen als zachte, gekleurde wol,
70:11  En een vriend zal een vriend niet vragen,
70:12  Hoewel zij elkander kunnen zien. Op die Dag zal de schuldige zich gaarne van de straf willen vrijkopen door zijn kinderen,
70:13  En zijn vrouw en zijn broeder,
70:14  En zijn familieleden die hem een toevlucht waren,
70:15  En allen die op aarde zijn, om zich te redden.
70:16  Stellig niet! Waarlijk het is een laaiend Vuur.
70:17  Het zal zijn huid afschroeien.
70:18  Het zal hem opeisen, die zich afwendt en wegloopt
70:19  En rijkdommen verzamelt, en deze (gierig) terughoudt.
70:20  Voorwaar, de mens is geschapen met een ongeduldige aard.
70:21  Als hem kwaad overkomt, is hij vol weeklagen,
70:22  Maar als hem goed wedervaart, is hij inhalig,
70:23  Behalve degenen die bidden
70:24  En in hun gebeden volharden
70:25  En degenen in wier rijkdommen een vastgesteld deel is
70:26  Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan