Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
74: Al-Moddassir
Åpenbart i Mekka-perioden, totaal rukú 2, vers 57
74:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
74:2  O gij die u omhult!
74:3  Sta op en waarschuw,
74:4  En verkondig de Grootheid van uw Heer,
74:5  En reinig uw hart.
74:6  En vlied de onreinheid.
74:7  Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken.
74:8  En wees geduldig ter wille van uw Heer.
74:9  Want als de bazuin wordt geblazen,
74:10  Die Dag zal een moeilijke dag zijn.
74:11  Niet gemakkelijk voor de ongelovigen.
74:12  Laat Mij alleen met hem die Ik schiep.
74:13  Ik heb hem overvloedig bezit gegeven.
74:14  En zonen die bij hem zijn.
74:15  En ik verschafte hem elk gemak.
74:16  Toch verlangt hij dat Ik hem nog meer zal geven.
74:17  Stellig niet; want hij was vijandig tegenover Onze boodschappen.
74:18  Hem zal Ik een zware straf opleggen.
74:19  Ziet! Hij dacht na en hij besloot!
74:20  Vervloekt zij hij, hoe besloot hij!
74:21  Nogmaals, vervloekt zij hij! Hoe be sloot hij!
74:22  Toen keek hij (om zich heen),
74:23  Daarna fronste hij zijn voorhoofd en keek nors.
74:24  Dan keerde hij zich om en toonde zich hovaardig.
74:25  Hij zeide: "Dit is niets dan een nagebootste tovenarij.
74:26  Dit is slechts het woord van een mens."