Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
77: Al-Morsalaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 51
77:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
77:2  Bij de met goedheid gezondenen.
77:3  En bij hen die verbrijzelen.
77:4  En bij hen, die heinde en ver verspreiden.
77:5  En bij hen die goed onderscheiden.
77:6  En bij hen die de vermaning toedienen,
77:7  Om tot verontschuldiging te brengen en te waarschuwen.
77:8  Voorwaar, hetgeen u is beloofd moet gebeuren.
77:9  Dus, als de sterren verduisterd zullen zijn.
77:10  En als de hemelen geopend zullen worden.
77:11  En als de bergen verstrooid zullen zijn.
77:12  En als de gezanten verzameld zullen worden.
77:13  Tot welke Dag is dit einde uitgesteld?
77:14  Tot de Dag der beslissing.
77:15  En wat weet gij ervan wat de Dag der beslissing is?
77:16  Wee op die Dag, degenen die loochenen.
77:17  Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd?
77:18  Wij zullen daarom die van latere tijden hen doen volgen.
77:19  Zo behandelen Wij de schuldigen.
77:20  Wee op die Dag degenen die loochenen!
77:21  Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem
77:22  Die Wij op een veilige plaats bewaarden.
77:23  Voor een bepaalde tijd?
77:24  Zo hebben Wij bepaald. Hoe voortreffelijk zijn Wij in het bepalen!
77:25  Wee op die Dag degenen die loochenen!
77:26  Hebben Wij de aarde niet gemaakt om