Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
79: An-Naziaat
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 2, vers 47
79:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
79:2  Bij hen die zich volledig inspannen,
79:3  En bij hen die hun werk met vreugde verrichten,
79:4  En bij hen die snelle vorderingen maken.
79:5  En bij hen die de eersten willen zijn
79:6  En bij hen die de zaak regelen.
79:7  De Dag waarop de bevende (aarde) zal beven,
79:8  Hierop zal volgen, wat volgen moet.
79:9  Op die Dag zullen de harten kloppen.
79:10  En de ogen zullen nedergeslagen zijn.
79:11  Zij (de ongelovigen) zeggen: "Zullen wij werkelijk tot onze vroegere toestand worden teruggebracht,
79:12  Zelfs al zijn wij vergane beenderen geworden?"
79:13  Zij zeggen: "Dan zou deze opstanding een ondergang zijn."
79:14  Daar is slechts één dreigende roep.
79:15  En ziet, zij zijn opgewekt.
79:16  Heeft het verhaal van Mozes u niet bereikt?
79:17  Toen zijn Heer hem in het heilige dal van Towa toeriep, (zeggende):
79:18  "Ga naar Pharao; want hij is opstandig.
79:19  En zeg tot hem: Zoudt gij u willen reinigen?
79:20  En ik zal u tot uw Heer leiden opdat gij Hem moogt vrezen."
79:21  Toen toonde hij hem (Pharao) het grote teken,
79:22  Maar deze verwierp het en gehoorzaamde niet;
79:23  Maar wendde zich daarna haastig af.
79:24  En hij (Pharao) verzamelde de zijnen en riep uit:
79:25  (Zeggende), "Ik ben uw Heer de Allerhoogste."
79:26  Daarop greep Allah hem aan met een voorbeeldige straf voor de toekomst en voor die tijd.