Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
80: Abasa
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 43
80:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
80:2  Hij (de profeet) fronste (zijn voorhoofd) en wendde zich af.
80:3  Omdat er een blinde man tot hem kwam.
80:4  (Mens) wat weet gij? Misschien wilde hij zich laten louteren.
80:5  Of hij kon om raad komen, en die raad zou hem van nut kunnen zijn.
80:6  Maar aan hem, die onverschillig is
80:7  Schenkt gij uw aandacht,
80:8  Hoewel gij er niet voor aansprakelijk zijt als hij zich niet loutert.
80:9  Maar hij die zich tot u haast,
80:10  En Allah vreest,
80:11  Voor hem zijt gij onverschillig.
80:12  Neen! Voorwaar, het is een vermaning.
80:13  Dus, wie het wil, laat hem er lering uit trekken.
80:14  (Dit is) in verheven geschriften,
80:15  Hoogstaand en rein,
80:16  In de handen van schrijvers,
80:17  Edel, deugdzaam.
80:18  Wee de mens! Hoe ondankbaar is hij!
80:19  Waaruit heeft Hij hem geschapen?
80:20  Uit een kleine levenskiem schept Hij hem en stelt zijn verhoudingen vast.
80:21  Dan effent Hij de weg voor hem,
80:22  Dan doet Hij hem sterven en geeft hem aan het graf over,
80:23  Dan, wanneer Hij wil, zal Hij hem weer opwekken.
80:24  Neen, hij heeft hetgeen Hij hem gebood, niet volbracht.
80:25  Laat nu de mens naar zijn voedsel zien;
80:26  Hoe Wij water doen neerstromen,