Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
83: Al-Motaffifeen
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 37
83:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
83:2  Wee hen die anderen tekort doen.
83:3  Wanneer zij voor zichzelf wegen, nemen zij volle maat;
83:4  Indien zij voor anderen uitmeten of afwegen, geven zij minder (dan behoort).
83:5  Weten zulke mensen niet dat zij zullen herrijzen
83:6  Op een grote Dag,
83:7  De Dag, waarop de mensheid voor de Heer der Werelden zal staan?
83:8  Neen! Het gedenkschrift over de bozen is in Sidjdjien.
83:9  En wat weet gij er van wat Sidjdjien is?
83:10  Het is een geschreven boek.
83:11  Wee, op die Dag de loochenaars,
83:12  Die de Dag des Oordeels loochenen.
83:13  En niemand behalve de zondige overtreder loochent die (Dag),
83:14  Die zegt, als Onze woorden aan hem worden voorgedragen: "Fabelen der ouden."
83:15  Neen, maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft zich als roest aan hun hart gehecht.
83:16  Neen, zij zullen die Dag zeker van hun Heer worden uitgesloten.
83:17  Voorwaar, dan zullen zij in de hel branden,
83:18  En er zal tot hen worden gezegd: "Dit is hetgeen gij placht te loochenen!"
83:19  Neen, het gedenkschrift der deugdzamen is voorzeker in "Illijjien."
83:20  En wat weet gij er van wat"Illijjien" is?
83:21  Een geschreven boek.
83:22  De nabij (God) zijnden zullen het zien.
83:23  Voorwaar, de deugdzamen onder zegeningen,
83:24  Op hoge sofa's zullen zij elkander aanschouwen,
83:25  Gij zult in hun gezicht de glans der gelukzaligheid herkennen.
83:26  Hun wordt zuivere verzegelde wijn te drinken gegeven.