Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
85: Al-Boroej
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 23
85:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
85:2  Bij de hemel met zijn constellaties.
85:3  En bij de beloofde Dag.
85:4  En bij de getuige en hetgeen waarover hij getuigenis aflegt.
85:5  Vervloekt zijn degenen die groeven maakten -
85:6  Daarin vuur stookten -
85:7  Ziet! Zij zaten er bij,
85:8  En waren getuigen van wat zij de gelovigen aandeden.
85:9  En zij wreekten zich slechts op hen omdat zij in Allah geloofden, de Almachtige, de Geprezene.
85:10  Aan Wie het koninkrijk der hemelen en der aarde behoort; en Allah is Getuige van alle dingen.
85:11  En zij, die de gelovige mannen en vrouwen vervolgen en dan geen berouw hebben, voor hen is de straf der hel, en hen wacht de straf van het branden.
85:12  Voorzeker, de gelovigen die goede werken doen, zullen tuinen hebben waardoor rivieren stromen. Dat is de grote zegepraal.
85:13  Waarlijk, de greep van uw Heer is hard.
85:14  Hij is het Die schept en weder voortbrengt;
85:15  En Hij is de Vergevende, de Liefderijke;
85:16  De Heer van de Troon, de Roemrijke;
85:17  Uitvoerder van wat Hij wil.
85:18  Heeft het verhaal van de heerscharen u dan niet bereikt,
85:19  Van Pharao en de Samoed?
85:20  Ja, maar de ongelovigen loochenen het.
85:21  En Allah omsingelt hen van achteraf.
85:22  Voorwaar, het is een glorierijke Koran,
85:23  Op een beschermde tafel.