Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
89: Al-Fadjr
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 31
89:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
89:2  Bij de dageraad,
89:3  En de tien nachten,
89:4  En het even en het oneven
89:5  En de nacht als deze vervaagt;
89:6  Daarin is zeker genoeg bewijs voor een man van begrip.
89:7  Weet gij niet hoe uw Heer met de Aad handelde?
89:8  Het volk van Iram dat verheven gebouwen bezat,
89:9  Wier gelijken nog in geen enkele stad zijn voortgebracht,
89:10  En met de Samoed die de rotsen in het dal uithieuwen?
89:11  En met Pharao, de heer der grote scharen?
89:12  Die zich in de steden aan overtreding overgaven.
89:13  En veel verderf daarin aanrichtten.
89:14  Daarom, deed uw Heer een roede der kastijding over hen nederdalen.
89:15  Voorwaar, uw Heer is waakzaam.
89:16  Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem beproeft door hem te roemen en door hem gunsten te bewijzen, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd."
89:17  Maar wanneer Hij hem beproeft door hem in zijn levensonderhoud te beperken, zegt hij: "Mijn Heer heeft mij onteerd."
89:18  Neen, maar gij ontziet de wees niet.
89:19  Noch spoort elkander aan, de armen te voeden,
89:20  En gij verslindt het erfdeel in zijn geheel
89:21  En gij houdt te veel van weelde.
89:22  Neen, wanneer de aarde aan stukken wordt geschud,
89:23  En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn,
89:24  Op die Dag zal de hel (hem) worden getoond; op die Dag zal de mens de vermaning willen volgen, maar hoe zal de vermaning hem kunnen baten?
89:25  Hij zal zeggen: "o had ik (vroeger), voor dit leven iets verricht."
89:26  Niemand straft zoals Hij op die Dag zal straffen.