Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
92: Al-Lail
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 22
92:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
92:2  Bij de nacht als hij bedekt.
92:3  En bij de dag wanneer hij schittert,
92:4  En bij de schepping van man en vrouw.
92:5  Voorzeker, uw streven is verschillend.
92:6  Wat hem betreft die geeft en God vreest,
92:7  En het goede aanvaardt,
92:8  Wij zullen zijn weg effenen tot welslagen.
92:9  Maar hij, die vrekkig en onverschillig is,
92:10  En het beste verwerpt,
92:11  Wij zullen hem naar moeilijkheden leiden.
92:12  Wanneer hij te gronde gaat zullen zijn rijkdommen hem niet baten.
92:13  Voorwaar, het is aan Ons om te leiden.
92:14  En aan Ons is het Hiernamaals en ook deze wereld.
92:15  Daarom waarschuw Ik u voor het laaiend Vuur;
92:16  Niemand zal er binnengaan dan de rampzaligste,
92:17  Die loochent en zich afwendt.
92:18  Maar de rechtvaardige zal ver daarvan verwijderd worden.
92:19  Die zijn rijkdommen weggeeft om zich te louteren.
92:20  En niemand heeft Hem een gunst bewezen waarvoor hij moet worden beloond.
92:21  Maar hij die het welbehagen zoekt van zijn Heer, de Verhevene,
92:22  Weldra zal hij tevreden zijn.