Koran in het Nederlands‎

Luister, lees, zoek of download de Koran met Nederlandse vertaling

< Zoek: >
Selecteer soerah » download
cancel
1. Al-Faatihah2. Al-Baqarah
3. Al-Imraan4. An-Nisa
5. Al-Maidah6. Al-An'aam
7. Al-Aa'raaf8. Al-An'faal
9. At-Taubah10. Joenos
11. Hoed12. Joesof
13. Ar-Ra'd14. Ibrahiem
15. Al-Hidjr16. An-Nahl
17. Al-Israa, Banie Israa'iel18. Al-Kahf
19. Marjam20. Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa22. Al-Hadj
23. Al-Mominoen24. An-Noer
25. Al-Forqaan26. Asj-Sjoaraa
27. An-Naml28. Al-Qasas
29. Al-Ankaboet30. Ar-Roem
31. Loqmaan32. As-Sadjdah
33. Al-Ahzaab34. Saba
35. Faatir36. Jaa Sien
37. As-Saaffaat38. Saad
39. Az-Zomar40. Al-Momin
41. Fussilat42. Asj-Sjoera
43. Az-Zochrof44. Ad-Dochaan
45. Al-Djaasi'jah46. Al-Ahqaaf
47. Mohammed48. Al-Fat'h
49. Al-Hodjoraat50. Qaaf
51. Az-Zaari'jaat52. At-Toer
53. An-Nadjm54. Al-Qamar
55. Ar-Rahmaan56. Al-Waaqiah
57. Al-Hadied58. Al-Modjaadalah
59. Al-Hasjr60. Al-Momtahanah
61. As-Saff62. Bijeenkomst
63. Al-Monaafiqoen64. At-Taghaabon
65. At-Talaaq66. At-Tahriem
67. Al-Molk68. Al-Qalam
69. Al-Haaqqah70. Al-Ma'aaridj
71. Noeh72. Al-Djinn
73. Al-Mozzammil74. Al-Moddassir
75. Al-Qi'jaamah76. Ad-Dahr, Al-Insaan
77. Al-Morsalaat78. An-Naba
79. An-Naziaat80. Abasa
81. At-Takwier82. Al-Infitaar
83. Al-Motaffifeen84. Al-Insjiqaaq
85. Al-Boroej86. At-Taariq
87. Al-Ala88. Al-Ghaasjijah
89. Al-Fadjr90. Al-Balad
91. Asj-Sjams92. Al-Lail
93. Ad-Dhohaa94. Asj-Sjarh
95. At-Tien96. Al-Alaq
97. Al-Qadr98. Al-Bajjinah
99. Az-Zalzalah100. Al-Aadi'jaat
101. Al-Qaariah102. At-Takaasor
103. Al-Asr104. Al-Homazah
105. Al-Fiel106. Qoraisj
107. Al-Maa'oen108. Al-Kausar
109. Al-Kaafiroen110. An-Nasr
111. Al-Masad, Al-Lahab112. Al-Ichlaas
113. Al-Falaq114. An-Naas
96: Al-Alaq
Geopenbaard vóór de Hidjrah, totaal rukú 1, vers 20
96:1  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
96:2  Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper.
96:3  Die de mens uit geronnen bloed schiep.
96:4  Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige
96:5  Die (de mens) door middel van de pen onderwees.
96:6  Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,
96:7  In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig,
96:8  Omdat hij zich onafhankelijk denkt.
96:9  Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.
96:10  Hebt gij degelle gezien die verbiedt
96:11  Wanneer onze dienaar bidt?
96:12  Zeg mij, als hij de leiding volgt,
96:13  Of tot rechtvaardigheid maant.
96:14  Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochent en zich afwendt.
96:15  Weet hij niet dat Allah alles ziet?
96:16  Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen
96:17  Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd.
96:18  Laat hij dan zijn raadgevers bij elkaar roepen.
96:19  Wij zullen ook Onze wachters bijeen brengen.
96:20  Neen, gehoorzaam hem niet, maar werp u neder en zoek Zijn nabijheid.